Pomorze Zachodnie. Dolina Zielonej Energii

Energetyczne województwo

czysta energia

Bardzo Energetyczne Województwo

DANE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE
W PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ilość wyprodukowanej energii w ciągu roku
+ 0 GWh
udział w produkcji krajowej
+ 0 %
Udział produkcji energii elektrycznej z OZE w jej zużyciu
+ 0 %

Wybrane dane w zakresie wykorzystania OZE*

INSTALACJE OZE W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA

Liderem jest Darłowo z mocą 258,6 MW. Kolejne miejsca zajmują  Malechowo (192,4 MW) i Postomino (168,5 MW). W zakresie instalacji biomasowych prowadzi Szczecin (91,5 MW), a w rankingu instalacji fotowoltaicznych wygrywa gmina Kalisz Pomorski (64,8 MW).  Zdecydowanym liderem wśród powiatów jest powiat sławieński z zainstalowaną mocą 669,9 MW. Kolejne miejsca zajmują powiaty: kołobrzeski (300,4 MW) i białogardzki (267,2 MW). W obu rankingach przodują regiony, w których dominują instalacje wiatrowe.

Darłowo
0 MW
Malechowo
0 MW
Postomino
0 MW

ENERGIA ELEKTRYCZNA Z OZE - PRODUKCJA I UDZIAŁ W OGÓLNYM ZUŻYCIU

Jesteśmy liderem!

Nasz region przoduje w zakresie energetyki odnawialnej. Na jego obszarze w 2022 r. po raz kolejny wyprodukowano największą ilość energii elektrycznej z OZE w kraju. Produkcja wyniosła 6 100 GWh (w Polsce 37 671 GWh), czyli 16,2% produkcji krajowej. Pomorze Zachodnie produkuje już prawie tyle energii odnawialnej (98,2%, średnia krajowa wynosi 22,3%) ile zużywa ogółem. Kolejne miejsca zajęły województwa: warmińsko-mazurskie (52,6%), kujawsko-pomorskie (45,7%) i pomorskie (44,6%).

Źródło: RBGPWZ na podstawie danych URE

INSTALACJE OZE W WOJEWÓDZTWIE I W KRAJU.

Moc instalacji pow. 50 kW. Stan na koniec .2023 r

W 2023 r. w naszym regionie uruchomiono instalacje o łącznej mocy 307,2 MW. Z czego:

  • 117 instalacji fotowoltaicznych o mocy 183,4 MW. W tym farmę fotowoltaiczną PV Stara Korytnica  (60 MW),
  • 6 farm wiatrowych o łącznej mocy 123,2 MW
  • 1 biogazownię rolniczą o mocy 0,5 MW. 

Dzięki temu łączna moc instalacji powyżej 50 kW osiągnęła 3 021,4 MW, co stanowiło 17,3% mocy zainstalowanej w kraju. Rozwój lądowej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, a także zasoby wodne predysponują nasz region do produkcji wodoru. 

Region w dalszym ciągu utrzymuje pozycję lidera w zakresie łącznej mocy w instalacjach OZE

nasz udział w mocy zainstalowanej w kraju
0%
instalacja powyżej 50 kW

*Żródło: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

kontakt

Dolina OZE

telefon: 732722915

mail: kontakt@dolinaoze.pl